TỐNG CỐNG HIẾN : 30343 ---- LEVER TÔNG MÔN : Nhị Lưu
DANH SÁCH CÁC 22 CẤP BẬC DỰA VÀO LỰC CHIẾN

CHÚ Ý : PHẢI LÀ CẤP BẬC NỘI MÔN ĐỆ TỬ

PHẦN THƯỞNG SẼ ĐƯỢC GỬI LÚC 7H TỐI HÀNG NGÀY

kỹ năng sử dụng: Xuyên giáp(4) - Hạt nhân(5) - 4 Tia dame(6) - Buff máu(7)


TOP NickName Chức vụ Cash nhận Xu nhận Item nhận Số lượng
1
NGOC_LINH LÃO TỔ 400000 4000000 --Nâng Lever-- 30
2
LUNG_LINH TRƯỞNG MÔN 300000 3000000 --Nâng Lever-- 25
3
LussiRx PHÓ TRƯỞNG MÔN 200000 2000000 --Nâng Lever-- 20
4
DUY_LINH ĐẠI TRƯỞNG LÃO 100000 1000000 --Nâng Lever-- 15