TỐNG CỐNG HIẾN : 30299 ---- LEVER TÔNG MÔN : Nhị Lưu
DANH SÁCH CÁC ACC NGOẠI MÔN

MUÔN NÂNG TỪ NGOẠI MÔN LÊN NỘI MÔN PHẢI ĐỦ 5000 ĐIỂM CỐNG HIẾN

ĐIỂM CỐNG HIẾN TỪ 1000 ĐẾN 5000

PHẦN THƯỞNG SẼ ĐƯỢC GỬI LÚC 7H TỐI HÀNG NGÀY

kỹ năng sử dụng: Xuyên giáp(4) - Buff máu(7)


STT NickName Chức vụ Cash nhận Xu nhận
1
56565656 Ngoại Môn 0 50.000