TỐNG CỐNG HIẾN : 30375 ---- LEVER TÔNG MÔN : Nhị Lưu
DANH SÁCH CÁC ACC NỘI MÔN

ĐIỂM CỐNG HIẾN TRÊN 5000

PHẦN THƯỞNG SẼ ĐƯỢC GỬI LÚC 7H TỐI HÀNG NGÀY

kỹ năng sử dụng: Xuyên giáp(4) - Hạt nhân(5) - Buff máu(7)


STT NickName Chức vụ Cash nhận Xu nhận