TỐNG CỐNG HIẾN : 30368 ---- LEVER TÔNG MÔN : Nhị LưuCÁCH NHẬN _ CASH

1. Bán vật phẩm ra cash. Tùy theo vật phẩm có giá bán ra cash khác nhau.
2. Làm event đua TOP hằng ngày.
3. Nạp thẻ.

SỬ DỤNG _ CASH

1. Hợp thành trang bị.
2. Nâng cấp Châu Báu.
3. Kích hoạt tiềm năng.
4. Shop - Châu Báu.
5. Shop - PET.
6. Shop - Đạo Cụ.
7. Shop - Trang Bị.

CÁCH NHẬN _ XU

1. Đi War - Đi Phó bản . Thắng hoặc thua điều nhận được xu - win thì nhận được x3.
2. Làm event đua TOP hằng ngày.
3. Nạp thẻ.

SỬ DỤNG _ XU

1. Mua đạo cụ trong game - đá cường hóa.

CÁCH NHẬN _ ĐIỂM CỐNG HIẾN

1. Đi War nhận 2 điểm - Đi Phó bản nhận 1 điểm.
2. Làm event đua TOP hằng ngày.
3. Nạp thẻ.

SỬ DỤNG _ ĐIỂM CỐNG HIẾN

1. SHOP - Điểm cống hiến.
2. Nâng cấp chức vụ Tông Môn.

CHỨC NĂNG CƯỜNH HÓA TRANG BỊ

1. Cường hóa ở web = cash. Cường hóa tối đa +99
2. Cường hóa ở Game = đá cường hóa. Cường hóa tối đa +30

CHỨC NĂNG HỢP THÀNH TRANG BỊ

1. Hợp thành ở web = cash. Tối đa +99999
2. Hợp thành ở Game = đá .